Gastronomie

Img

V oblasti pohostinství a služeb vaši zamìstnanci manipulují s hotovostí neustále. Zabezpeète své podnikání a proškolte své zamìstnance v oblasti obìhu bankovek a mincí. Naše kurzy jsou vedeny zábavnou formou, snadno pochopitelnou pro každého. Zároveò každý z vašich zamìstnancù obdrží certifikát o absolvování kurzu. Stejnì jako technologický pokrok i padìlky jsou stále dokonalejší, a proto je pro øádnì neproškoleného èlovìka takøka nemožné bez potøebných znalostí falzifikát odhalit. Pøi vrácení pøijatého padìlku do obìhu (i nevìdomì) se dopouštíte trestného èinu./p>

OZVÌTE SE NÁM

Vytvoøíme pro vás nabídku, individuálì pøizpùsobenou vašim požadavkùm. Vyjdeme vám vstøíc.